عنوان پروژه :    طراحی ، تأمین و اجرای پمپ خانه و تصفیه خانه تأسیسات استخر باغ غدیر 
کارفرما :    شهرداری اصفهان
وضعیت :    خاتمه یافته
    
عنوان پروژه :    طراحی ، تأمین و اجرای تأسیسات مکانیکی و برقی پارکینگ طالقانی 
کارفرما :    شهرداری اصفهان
وضعیت :    خاتمه یافته