نظارت عالیه و کارگاهی
-  هماهنگی فعالیتهای پیمانکاران ساختمانی و نصب و تطبیق فعالیتهای آنان با قراردادهای اجرایی 
-  ابلاغ کارها و دستورالعملهای اجرایی و ایمنی به پیمانکاران بر اساس برنامه زمانبندی تفصیلی
-  تحویل اراضی و نقاط اصلی به پیمانکار
-  کنترل بر اجرای قراردادها
-  نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات سیویل و معماری
-  نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات نصب تجهیزات مکانیکی ، برقی و ابزار دقیق
-  نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات پایپینگ
-  نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات تست سرد ، تست گرم و راه اندازی
-  رسیدگی و حل وفصل دعاوی پیمانکاران اجرایی
-  تأئید صلاحیت پیمانکاران دست دوم
-  تهیه و گزارش پیشرفت عملیات اجرایی 
-  تهیه چک لیست های کنترلی و فرم های تحویل و تحول
-  پیگیری پیشرفت کار ، تهیه فهرست مقادیر و برآوردکارهای باقیمانده
-  تهیه فهرست نواقص پروژه
-  بررسی آنالیز نقشه های As-Built
-  نظارت بر انجام Performance Test
 خدمات بازرسی فنی
-  شناسایی و ارزیابی توان صلاحیت پیمانکاران ساخت
-  تهیه دستورالعمل های بازرسی
-  تهیه QAP و  QCTM ، ساخت تجهیزات
-  بازرسی فنی  حین ساخت ماشین آلات ، تجهیزات و سازه های مورد نیاز طرح ها
-  بررسی ، اصلاح و تأئید مدارک فنی ماشین آلات و تجهیزات و سازه های مورد نیاز طرح ها