-  تعیین استراتژی‌های اجرای پروژه
-  مشاركت فعال در مدیریت پروژه
-  برنامه ریزی و کنترل پروژه
-  كنترل و مدیریت عملیات مهندسی و اجرایی
-  كنترل و پایش پروژه
-  كنترل كیفیت پروژه
-  ارزیابی صورت حساب‌ها
-  مدیریت اسناد
-  برنامه ریزی منابع انسانی
-  برنامه ریزی آموزش مقدماتی و پیشرفته
-  مدیریت هزینه پروژه
-  مدیریت ریسک پروژه
-  مدیریت یکپارچگی پروژه