-  بررسی پروفرما و پیش فاکتورهای قیمت ماشین آلات و تجهیزات اصلی خط تولید آن
-  بررسی پروفرما و پیش فاکتورهای قیمت ماشین آلات و تجهیزات غیر تولیدی
-  تعیین مشخصات سازه ها و ساختمانهای مورد نیاز
-  برآورد هزینه عملیات ساختمانی طرح
-  (General Layout) آرایش کلی بخش های مختلف کارخانه
-  برآورد نیروی انسانی مورد نیاز طرح با توجه به نمودار سازمانی
-  تهیه برنامه اجرایی و بودجه بندی طرح
مطالعه توجیه اقتصادی (با نرم افزار COMFAR)
-  پیش بینی تأمین منابع مالی طرح
-  برآورد کل سرمایه گذاری شامل مخارج سرمایه گذاری ثابت ، در گردش و قبل از بهره برداری طرح
-  برآورد هزینه های تولید در دوران بهره برداری
-  پیش بینی گردش وجوه نقد ، سود و زیان ، ترازنامه ، نسبتها و ...
-  دوره بازگشت سرمایه ، (NPV) ارزش فعلی خالص ، (IRR) پیش بینی شاخص های مالی از جمله محاسبه نرخ بازدهی داخلی
-  قیمت تمام شده ، تحلیل نقطه سر به سر و ...
-  تجزیه و تحلیل حساسیت شاخص های مالی طرح نسبت به تغییر در اقلام سرمایه گذاری ثابت ، هزینه های تولید و برنامه فروش
-  نتیجه گیری توجیه پذیر بودن طرح