شرکت فنی مهندسی پیرامون صنعت با ارائه خدمات طراحی و مهندسی در صنایع مختلف کشور از سال 1371 فعاليت خود را آغاز نموده است . محور اصلی خط مشی کیفیت شرکت رضایتمندی کارفرمايان و بهبود مستمر فعالیتها و خدمات شرکت می باشد . برای دستیابی به اين خط مشی ، اهداف اصلی ذيل مورد توجه است :
1-  افزایش رضایت مندی کارفرمايان با توسعه و ارتقاء سيستم کیفیت خدمات .
2-  ارتقاء میزان مشارکت با شرکای تجاری جدید .
3-  توسعه دامنه ارائه خدمات .
4-  بهسازی فرآیندها بمنظور افزایش بهره وری شرکت .
5-  رشد و اعتلای سطح علمی ، تخصصی و انگیزشی کارکنان به عنوان منابع نقش آفرین شرکت. 
 به همین منظور مدیریت شرکت جهت تحقق اهداف مذکور ، استاندارد ISO 9001 را بعنوان الگوی سيستم مدیریت کیفیت شرکت تلقی نموده و متعهد اجرای موثر آن در راستای توسعه و بهبود و حرکت به سمت سيستم مدیریت کیفیت فراگیر در شرکت پیرامون صنعت می باشد . مدیریت شرکت انتظار دارد تا کلیه کارکنان با تلاش ، همدلی ، همفکری و همکاری و همچنین با درک صحیح جایگاه شخصیت سازی  خود ، موجبات بهبود اثر بخشی نظام مدیریت کیفیت را فراهم آورند . مديريت مصمم است خط مشی خود را طی جلسات بازنگری مديريت کيفيت در مقاطع زمانی معين مورد ارزيابی و بازنگری قرارداده و مراتب را در سرتا سر واحدهای شرکت منتشر  نمايد.