اجرا پروژه های کلید در دست(EPC)
"شرکت فنی مهندسی پیرامون صنعت بر اساس دانش فنی و تشکیل تیم های متخصص آمادگی 
انجام پروژه های صنعتی به صورت کلید در دست (EPC)را دارا می باشد.از جمله پروژه های قابل اجرا می توان به موارد ذیل اشاره داشت:"
_مهندسی ،تامین و اجرای پروژه های تصفیه آب و فاضلاب
_مهندسی ،تامین و اجرای پروژه های اعلام و اطفا حریق
_مهندسی ،تامین و اجرای پروژه های تاسیساتی
_مهندسی ،تامین و اجرای پروژه های برقی