نظارت و بازرسی فنی : 
فرآیند نظارت و بازرسی در طول اجرای پروژه ها برای حصول اطمینان از کفایت کمیت و کیفیت کارهای در دست اقدام ، اهمیت بسیار زیادی دارد و به عبارت دیگر بخشی از فعالیتهای کنترل و تعیین کیفیت می باشد ، که در مورد فعالیتهای اجرایی مد نظر قرار می گیرد .
شرکت فنی مهندسی پیرامون صنعت با تشکیل تیم های متخصص و با تجربه در زمینه های نظارت کارگاهی و عالیه و فرآیند بازرسی فنی ، این امکان را برای کارفرمایان خویش فراهم می سازد ، تا از صحت و کفایت فعالیتهای پروژه مطمئن گردند .
شرح خدمات قابل ارائه :
-  نظارت عالیه و کارگاهی
-  بازرسی فنی