مشاوره : 
شرکت فنی مهندسی پیرامون صنعت با تکیه بر دانش فنی و نیرروی انسانی کارآمد ، دامنه وسیعی از خدمات مهندسی مشاور را بنا به درخواست مشتریان خود ارائه می نماید .
-  مطالعات فنی و اقتصادی طرحها
-  تهیه اسناد و برگزاری مناقصات داخلی و بین المللی
-  مدیریت پروژه
-  طراحی و مهندسی
-  بررسی و تأئید مدارک فنی پیمانکاران