پروژه سیستم تله متری و کنترل تولید آب صنعتی  فولاد سرمد ابرکوه
با توجه به فاصله 22 کیلومتری چاه­های تأمین کننده آب خام فولاد سرمد ابرکوه و مخزن 2000 متر مکعبی ذخیره سرچاهی تا سایت آب شیرین کن ، پروژه سیستم تله متری جهت کنترل وضعیت مخازن ذخیره آب خام ، آب صنعتی تولید شده توسط سیستم آب شیرین کن ومخازن واحد آبرسانی نورد تعریف و اجرا گردید.
شرح خدمات ارائه شده در این پروژه شامل :
  • مطالعات مقدماتی و تهیه طرح اولیه
  • تهیه اسناد مناقصه و برگزاری مناقصه
  • بررسی پیشنهاد فنی پیمانکاران
  • تنظیم پیش نویس قراردادها
  • تهیه نقشه های Instrument ,IO List , P&ID
  • نظارت عالیه پروژه
مشخصات پروژه :
  • سیستم تله متری شامل 4 عدد آنتن و دیش ، تابلو PlC  محلی ،دکل مخابراتی
  • تجهیزات ابزار دقیق شامل Level switch ,level Transmitter, Flow Meter
  • سیستم کنترل شامل :تابلوهای HMI,RIO Panel ,PLC