پروژه تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی فولاد سرمد ابرکوه
شرکت فنی و مهندسی پیرامون صنعت به عنوان مشاور  پروژه های آب و فاضلاب شرکت آهن و فولاد سرمد ابرکوه پس از بررسی و مطالعه شرایط موجود و توسعه کارخانه ،طرح اولیه تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی و بهداشتی را تهیه و به تصویب کارفرما رساند .
 در این پروژه فاضلاب بهداشتی به روش هوادهی گسترده، تصفیه و آب تولید شده جهت مصرف در فضای سبز سایت استفاده می­گردد.
در بخش تصفیه فاضلاب صنعتی واحد نورد ، آب دور ریز واحد نورد به میزان 20m3/hr تصفیه و جهت استفاده مجدد به مخازن واحد آبرسانی منتقل می­گردد .
شرح خدمات ارائه شده در این پروژه شامل :
  • مطالعات مقدماتی و تهیه طرح اولیه
  • تهیه اسناد مناقصه و برگزاری مناقصه
  • بررسی پیشنهاد فنی پیمانکاران
  • تنظیم پیش نویس قراردادها
  • نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی پروژه
مشخصات پروژه :
تصفیه فاضلاب بهداشتی
  • ظرفیت 240 متر مکعب در روز
  • سیستم های استفاده شده:
سیستم آشغالگیر ،تانک متعادل ساز ، تانک هوادهی ،مخزن لجن ،سیستم کلرزنی ،  Decanter جهت جمع آوری لجن
تصفیه فاضلاب صنعتی
  • ظرفیت 20m3/hr
  • درصد بازاریابی 90%
سیستم های استفاده شده :
مخزن متعادل ساز ، DAF، فیلتر های شنی ،UF